Teraz Polska
Teraz Polska
Pomnik Władysława Łokietka
Pomnik Władysława Łokietka w Tarnowie
Teraz Polska
Teraz Polska
Oni zmieniają tarnowską gospodarkę

 

STATUT

 

Izby Gospodarczej

pod nazwą

 

„Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie”

Nr KRS 0000111616

 

/ tekst jednolity stan na 26.11.2015 r. /

 

 

Przyjęty i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.11.2015 r. Po nowelizacji na Walnym Zgromadzeniu z dnia 17.12.2014 r.

  

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

 

§ 1.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30.05.1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. nr 35, póz. 195 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

 

§ 2.

 

Nazwa Izby Gospodarczej brzmi: „Izba Przemysłowo-Handlowa” w Tarnowie zwana dalej Izbą.

 

§ 3. 

Siedzibą Izby jest miasto Tarnów, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.

Izba może prowadzić działalność poza granicami Państwa Polskiego.

 

§ 4.

 

Izba zrzesza członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

 

§ 5. 

Izba używa pieczęci wskazującej na jej nazwę, siedzibę oraz znak Izby.

Treść pieczęci oraz wzór znaku Izby zawarte są w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część Statutu Izby.

 

§ 6.

 

Izba jest organizacją Samorządu gospodarczego zrzeszającego podmioty gospodarcze, ich oddziały, prowadzące na terenie regionu tarnowskiego działalność ekonomiczną, jest także rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Izby.

 

§ 7.

 

Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby oraz ochrona tych interesów;
 2. udzielanie pomocy członkom w organizowaniu i prowadzeniu działalności, w tym także pomocy finansowej w ich działalności pochodzącej m.in. ze „środków pomocowych”;
 3. nawiązywanie więzi kooperacyjnych pomiędzy członkami Izby a krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi;
 4. kształtowanie i upowszechnianie czynu w działalności gospodarczej;
 5. rozpowszechniania zasad kodeksu etyki przedsiębiorcy;
 6. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w regionie, kraju i poza jego granicami;
 7. współdziałanie w rozwoju kształcenia zawodowego, doradztwo: organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne oraz wykonywanie ekspertyz, consultingu, badań marketingowych na rzecz zainteresowanych osób fizycznych i prawnych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą;
 8. promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
 9. działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego;
 10. ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w IPH wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
 11. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców;
 12. współpraca instytucjonalna z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli;
 13. współpraca z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi;
 14. inspirowanie i realizowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 15. działanie na rzecz kreowania postaw proinnowacyjnych oraz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, w tym również promocji nowych technologii i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz promocja klastrów (klasteringu);
 16. wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie za jej zgodą przez organy administracji państwowej oraz samorządowej;
 17. prowadzenie działalności kulturalnej, socjalnej, społecznej i turystycznej, w celu integracji środowisk gospodarczych ze środowiskami, wśród których działają podmioty gospodarcze;
 18. promowanie podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

 

§ 8.

 

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe przez:

 1. współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, w  tym opiniowanie i udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki oraz ocena ich wdrażania i funkcjonowania;
 2. wykonywanie zadań administracji państwowej w zakresie powierzonym jej przez Radę Ministrów oraz inne organy;
 3. udział przedstawicieli Izby za zaproszenie organów państwowych w pracach instytucji doradczych i opiniodawczych w sprawach objętych przedmiotem działalności Izby;
 4. doradztwo i pomoc prawno-ekonomiczna, organizacyjno-techniczna, opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii oraz prowadzenie badań rynkowych;
 5. prowadzenie szkoleń, instruktaży, konsultacji działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych;
 6. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 7. organizowanie wystaw, targów, misji gospodarczych i innych imprez mających na celu promocję podmiotów gospodarczych regionu w kraju i poza jego granicami;
 8. tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej;
 9. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
 10. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji państwowej oraz innych organizacji, samorządów i stowarzyszeń;
 11. prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu własnym, jak również przystępowanie do istniejących już podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą;
 12. tworzenie terenowych, branżowych i środowiskowych oddziałów Izby.

Warunkiem koniecznym powstania Oddziału jest Funkcjonowanie na terenie jego działania co najmniej 15 podmiotów gospodarczych będącymi Członkami tarnowskiej IPH.

Po podpisaniu deklaracji przedstawicieli Firm z danego terenu Rada Izby zatwierdza powstanie Oddziału. Oddziały mogą posiadać swoje władze (Prezes, Wiceprezes, Rada Oddziału). Pochodzący z wyborów Prezes Oddziału terenowego staje się automatycznie Członkiem Rady IPH w Tarnowie.

Składki członkowskie oraz inne przychody mogą być wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Oddziału terenowego po jego udokumentowaniu i według zasad ustalonych przez Radę IPH w Tarnowie.

 1. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9.

 

Członkami Izby mogą być wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność, jako quasi gospodarczą, a w rzeczywistości wykonujących pracę etatową (tzn. umowy śmieciowe).

 

§ 10.

 

Członkowstwo w Izbie może mieć charakter zwyczajny i honorowy.

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Rady IPH, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej przez zainteresowany podmiot gospodarczy, po zapoznaniu się z  opinią zarządu IPH.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się do Rady IPH w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu IPH. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady IPH. Decyzja Rady IPH w tej sprawie jest ostateczna.

 

§ 11.

 

Prawa członków zwyczajnych Izby :

 1. czynne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje członkom, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie;
 2. bierne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje członkom, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie i staż członkowski nie mniejszy niż 3 lata;
 3. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących całokształtu Izby;
 4. uczestnictwo w posiedzeniach organów Izby w czasie rozpatrywania stawianych tym członkom zarzutów, wniesionych przez nich odwołań i udzielania wyjaśnień;
 5. korzystanie z pomocy i doświadczeń Izby we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością;
 6. korzystanie z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego;
 7. uczestnictwo w pracach klubów członkowskich i komisji problemowych działających w Izbie;
 8. składanie odwołań od decyzji organów Izby do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 12.

 

Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby i uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. przestrzegania etyki zawodowej i dobrych obyczajów handlowych;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich; składki mają charakter zobowiązań cywilno-prawnych wobec Izby;
 4. uczestniczenia w realizacji celów statutowych Izby;
 5. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby.

 

§ 13.

 

Członkowie zwyczajni oraz Członkowie Honorowi Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie zobowiązani są do dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

 

§ 14.

 

Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich samodzielności, ani także wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

 

§ 15.

 

Członkowstwo w Izbie ustaje na skutek:

 1. wystąpienia;
 2. wykreślenia;
 3. wykluczenia.

 

§ 16.

 

Wystąpienie członka z Izby następuje po upływie 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od miesiąca, w którym nastąpiło pisemne wypowiedzenie członkowstwa.

 

 

§ 17.

 

Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie, stwierdzenia, że przyjęcie nastąpiło niezgodnie z postanowieniami statutu, śmierci członka (osoba fizyczna) lub rozwiązania podmiotu gospodarczego.

 

§ 18.

 

Wykluczenie członka może nastąpić z ważnych przyczyn, w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkowstwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu, a w szczególności:

 1. umyślnego działania na szkodę Izby lub jej członków;
 2. uporczywego niewykonywania podstawowych obowiązków członkowskich.

 

§ 19.

 

Uchwałę o wykreśleniu lub o wykluczeniu członka podejmuje Rada Izby, po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

Od decyzji Rady Izby o wykreśleniu bądź wykluczeniu przysługuje Członkom IPH prawo odwołania się do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest decyzją ostateczną.

 

§ 20.

 

 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, bądź zgodnie z przyjętą w firmie reprezentacją.
 2. Członka będącego osobą prawną reprezentują w Izbie osoby fizyczne upoważnione do reprezentowania osoby prawnej.

 

§ 21.

 

Walne Zgromadzenie może – na wniosek Zarządu IPH – nadawać tytuły:

¾    Honorowego Członka Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie;

¾    Honorowego Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.

Tytuły te przysługują tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Izby.

Tytuły te są tytułami dożywotnimi. Osoby, którym nadano te tytuły mogą być desygnowane przez Zarząd IPH do różnych gremiów krajowych i międzynarodowych, jako reprezentanci IPH.

 

Rozdział IV

Organa Izby.

 

§ 22.

 

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Rada Izby;
 3. Zarząd Izby;
 4. Komisja Rewizyjna;
 5. Sąd Koleżeński.

Kadencja organów trwa 3 lata.

§ 23.

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.

 

§ 24.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie Statutu Izby oraz jego zmian;
 2. uchwalenie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby za okres ich kadencji oraz udzielenie absolutorium za każdy rok sprawozdawczy;
 4. uchwalenie wysokości i zasad opłacania wpisowego i składek członkowskich;
 5. wybieranie i odwołanie członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Izby wnoszonych przez Członków IPH. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest decyzją ostateczną.
 7. podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia z Krajowej Izby Gospodarczej oraz innych organizacji;
 8. podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Izby.

 

§ 25.

 

Walne Zgromadzenie ma prawo podejmować Uchwały także w innych sprawach wniesionych do porządku obrad przez Radę Izby, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub co najmniej 10‑ciu członków.

 

§ 26.

 

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Radę Izby, która zawiadamia członków Izby w sposób skuteczny o terminie, miejscu i proponowanym porządku, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Każdy kolejny rok kadencji liczy nie mniej niż 10 miesięcy i kończy się z upływem roku kalendarzowego. Walne Zgromadzenie Zwyczajne powinno odbyć się w czasie do trzech miesięcy od przyjęcia przez Zarząd i Radę zatwierdzonych sprawozdań.
 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosku co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy, Rada Izby zwołuje n a d z w y c z a j n e  Walne Zgromadzenie.
 3. Zawiadomienia dokonuje się poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz drogą e‑mailową na adres dostarczony przez członka Izby. W przypadku, gdyby członek Izby zażądał w formie pisemnej powiadomienia drogą pocztową, to powiadamia się go listem poleconym wysłanym w terminie określonym w ust 1.

 

§ 27.

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia lub Statut Izby nie stanowią inaczej.
 3. Przy głosowaniu każdy członek Izby ma jeden głos.

§ 28.

 

 1. Rada Izby nadzoruje bieżącą działalność Izby.
 2. Do kompetencji Rady Izby należy:

a)      zatwierdzanie programów działalności Izby;

b)      wybieranie i odwoływanie Prezesa Izby;

c)      wybieranie i odwoływanie Członków Zarządu Izby;

d)     określanie zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska w Izbie;

e)      opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Izby i sprawozdania z działalności Zarządu Izby;

f)       wyrażanie zgody na zakup - ruchomości o wartości przewyższającej 50.000 zł,

 1. Rada Izby w uzasadnionych przypadkach może obniżyć i zwolnić podmiot gospodarczy na czas określony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 29.

 

 1. Rada Izby składa się z 11-stu do 15-stu członków.
 2. W razie konieczności uzupełnienia składu Rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 4-ch członków składu Rady, wybranych spośród uczestników ostatniego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 30.

 

 1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:

a)      śmierci członka Rady;

b)      ustania członkostwa w Izbie;

c)      skreślenia z listy członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego zgłoszonego na podstawie orzeczenia tego Sądu;

d)     ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu § 20 pkt 2.

 

§ 31.

 

 1. Rada Izby odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
 2. W razie uzasadnionej konieczności, posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go Wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/ 3 członków Rady.
 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.
 4. Na posiedzenie Rady zapraszani są Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Dyrektor Biura.

 

§ 32.

 

 1. Rada Izby ze swego grona wybiera 6-cio osobowy Zarząd składający się z Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.
 2. Zarząd kieruje bieżącymi działaniami Izby.

§ 33.

 

 1. Do kompetencji Zarządu wchodzą wszelkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem dla innych organów.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu uprawniony jest Prezes Izby, który reprezentuje ją na zewnątrz lub upoważniona przez niego osoba.

 

§ 34.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5ciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu.
 2. Komisja Rewizyjna w celu uzupełnienia składu może dokooptować na zwolnione miejsce nie więcej niż 2-ch członków Komisji w trakcie kadencji.
 3. Członkowie komisji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:

a)      śmierci członka Komisji Rewizyjnej;

b)      ustania członkostwa w Izbie;

c)      skreślenia z listy członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego zgłoszonego na podstawie orzeczenia tego Sądu;

d)     ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu § 20 pkt. 2;

e)      członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład Rady Izby i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Izby.

 

§ 35.

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów Statutu i regulaminów wewnętrznych;

b)      dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby;

c)      przedstawianie Radzie i Dyrektorowi Biura uwag i wniosków dotyczących działalności Izby;

d)     składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli.

 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

 

§ 36.

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Przewodniczących lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego.

 

§ 37.

 

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie 3-ch osób.
 2. W razie konieczności uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego w okresie między Walnymi Zgromadzeniami możliwe jest uzupełnienie nie więcej niż 2-ch członków składu Sądu Koleżeńskiego.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:

a)      śmierci członka Sądu Koleżeńskiego;

b)      ustania członkowstwa w Izbie;

c)      ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu § 20 pk. 2.

 

§ 38.

 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu Izby lub etyki zawodowej oraz handlowej;
 2. wnioskowanie do Rady lub Komisji Rewizyjnej o odwołaniu ze składu członka tych organów;
 3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby oraz udziałowcami spółek z udziałem zagranicznym, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji;
 4. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

 

§ 39.

 

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członka Izby.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.

 

§ 40.

 

 1. Organem wykonawczym Rady Izby jest Biuro Izby.
 2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Rada Izby.
 3. Dyrektor Biura oraz pozostali pracownicy są etatowymi pracownikami Izby.
 4. Dyrektor Biura jest w rozumieniu prawa kierownikiem Izby, jako zakładu pracy.

 

 

§ 41.

 

 1. Biuro realizuje zadania Izby wykonując Uchwały Rady i Zarządu.
 2. Do obowiązków Dyrektora Biura należy w szczególności:

a)      składanie Radzie Izby sprawozdania z działalności Biura;

b)      zarządzanie majątkiem i funduszami Izby;

c)      organizowanie i nadzorowanie pracy oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Izby.

 1. Regulamin organizacyjny Biura Izby zatwierdza Rada Izby.

 

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa i fundusze Izby.

 

§ 42.

 

 1. Na majątek Izby składają się ruchomości i nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
 2. Majątek Izby tworzą:

a)      wpływy ze składek członkowskich;

b)      wpływy z darowizn i spadków oraz zapisów;

c)      wpływy i składki na fundusze celowe;

d)     wpływy z korzystania z odpłatnych świadczeń Izby;

e)      wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych;

f)       inne wpływy.

 1. Dochody z majątku Izby przeznaczone są na realizację celów statutowych.

 

§ 43.

 

Uchwały w sprawie zmian statutu Izby lub rozwiązaniu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

 

 § 44.

 

Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.

 

§ 45.

 

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele winien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu Sądowi Rejonowemu.

 

§ 46.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy o Izbach Gospodarczych.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

………………………………...  

               

              

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information