Teraz Polska
Teraz Polska
Pomnik Władysława Łokietka
Pomnik Władysława Łokietka w Tarnowie
Teraz Polska
Teraz Polska
Oni zmieniają tarnowską gospodarkę

   Działania Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie na rzecz przedsiębiorców - dotyczące zmiany opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

   Izba przedstawiła Prezydentowi Miasta Tarnowa faktyczny wzrost stawek za użytkowanie wieczyste, wpływ nowych stawek na zmniejszenie konkurencyjności oraz obawy o wzrost bezrobocia. Przedstawiono analizę sposobu wyceny nieruchomości, zwracając uwagę nie uwzględnianie "rejonizacji" nieruchomości i przeznaczenia poszczególnych nieruchomości. Działania te spowodowały, zorganizowanie w ramach Forum Gospodarczego spotkania Przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Tarnowa. Spotkanie to odbyło się na terenie Izby Przemysłowo Handlowej w dniu 1.04.2008r. W wyniku tego spotkania i późniejszych prac wspólnych, zawarto w zakresie zmiany opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wzajemnych ustaleń wiążących strony , które przedstawia się poniżej.

USTALENIA

 

  Dokonane między Izbą Przemysłowo Handlową w Tarnowie, a Urzędem Miasta Tarnowa doprecyzowujące treści zawarte w protokole z posiedzenia Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości. W ubiegłym roku kontynuowano proces wycen wartości nieruchomości w Tarnowie, który rozpoczął się w latach ubiegłych i spowodował znaczny wzrost rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wg. wyjaśnień pisemnych Urzędu Miasta (pismo WGN.A.SP.RN.72240/10/2008 z dnia 9.04.2008), konieczność dokonywania przeszacowań wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W latach 2006 i 2007 miasto otrzymało od Skarbu Państwa znacznie większe niż dotychczas środki na ten cel i zgodnie z w/w ustawą (art. 175 u.l), w trybie przetargów, rzeczoznawcy ustalają nowe wartości nieruchomości będących własnością Gminy jak i Skarbu Państwa. W roku ubiegłym dokonano 109 takich przeszacowań (35 - dla gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tamowa i 74 dla gruntów Skarbu Państwa). Z tych przeszacowań wynikły wielokrotne wzrosty rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Spowodowało to, że aż 40% użytkowników wieczystych tych gruntów wniosło odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie. Przedsiębiorcy którzy odwoływali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zwracali między innymi uwagę na:

  • niewłaściwe zachowanie przedstawiciela UM, reakcja na te skargi wyartykułowane za pośrednictwem IPH Prezydenta była natychmiastowa, zmieniono osobę reprezentującą Urząd Miasta w Kolegium,
  • brak możliwości wcześniejszego zapoznania się z wyceną stanowiącą podstawę wzrostu konkretnej nieruchomości, przedsiębiorcy nie mieli możliwości skopiowania wyceny, aby spokojnie w domu bądź w biurze ją przeanalizować i przygotować się do rozprawy.

   Od spotkania z Prezydentem, jest to możliwe i w przyszłości zawsze będzie możliwe. Ze względu na to, że program przeszacowania wartości nieruchomości, w mieście Tarnowie będzie kontynuowany w kolejnych latach, a będzie to mogło powodować znaczące wzrosty z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste co oczywiście obciąża firmy, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia ustalono, że:

  • Urząd Miasta kilka miesięcy przed rozpoczęciem kolejnych przeszacowań poinformuje poprzez lokalne media, ale i za pośrednictwem Samorządu Gospodarczego o tych działaniach Plan nieruchomości objętych przeszacowaniem będzie znany przedsiębiorcom.
  • Rzeczoznawcy dokonujący wycen będą mieli zalecenie kontaktowania się z właścicielem nieruchomości w ramach wykonywanego zlecenia(dotychczas nie było to stosowane).
  • Gdy zdaniem przedsiębiorcy, wartość jego nieruchomości uległa obniżeniu, może on dokonać wyceny tej nieruchomości, a opłata roczna zostanie naliczona w oparciu o tą wycenę. W negocjacjach z Wydziałem Geodezji UM, wspierać go będzie przedstawiciel IPH bądź IRZ, co z pewnością spowoduje lepszą pozycję negocjacyjną zainteresowanego.
  • Wysokie, często wielokrotne wzrosty opłat rocznych mogą spowodować zwiększone zainteresowanie przekształceniami z użytkowania wieczystego w pełne prawo własności. Miasto zobowiązało się, że tam gdzie tylko będzie to możliwe będzie wspierać takie działanie. W tej sprawie przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia IPH, która będzie monitorowała te procesy. Ze względu na to że część gruntów będących w użytkowaniu wieczystym należy do Skarbu Państwa, zarówno Izba Przemysłowo Handlowa jak i Prezydent wystąpią do Wojewody Małopolskiego, aby poprzez swoje decyzje wspierał on te przekształcenia w pełną własność.

DOTACJE UNIJNE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

   Stosowane aktualnie w wielu przedsiębiorstwach w procesach produkcyjnych technologie wywierają niekorzystny wpływ na środowisko powodując zanieczyszczenie wody ,powietrza ,ich eliminacja wymaga sporych nakładów finansowych-warto tutaj skorzystać z funduszy unijnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie trzeciej rundy aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Wnioski mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa pragnące uzyskać dofinansowanie inwestycji niezbędnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację instalacji ograniczenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, budowę instalacji do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania są zarówno studia, projekty techniczne, jak również koszty nabycia gruntów, maszyn, patentów .Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie do 06.01.2006. Biuro Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie służy bliższymi informacjami w tym zakresie tel 621 57 96. 

 

"Techniki negocjacji "

   Szkolenie w formie warsztatów będzie prowadził Pan Andrzej Grochowalski-doradca i konsultant zarządów wielu firm, przedstawicieli i liderów partii politycznych- współpracownik Piotra Tymochowicza jednego z najlepszych specjalistów od kreowania wizerunku,dwa poprzednie szkolenia na temat kreowania wizerunku, postępowania na rynku ukraińskim cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Szkolenie odbędzie się w III dekadzie września br. w terminie 20. 09-21.09 o szczegółach poinformujemy.

 

KRAKOWSKI DUKAT 2006

   Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie na wniosek IPH Tarnów przyznała nagrodę Krakowski Dukat; w kategorii Właściciel Firmy - Stanisław Miczek Firma Handlowa MISTAR w kategorii Menedżer Firmy Ryszard Ścigała Prezes Zarządu -Dyrektor Genaralny Zakładów Azotowych w Tarnowie -Mościcach

 

Decyzja o wpisaniu do Rejestru Organizacji Akredytowanych w sieci

   Uczestnik sieci Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie na podstawie wniosku zarejestrowanego przez CSiA pod nr 18/ROA/2006r z dnia 13.06.2006 o spełnianiu przez organizację wymagań określonych w Projekcie oraz na podstawie opinii Centrum Standaryzacji i Akredytacji z dnia 23.06.2006r. zostaje wpisana do Rejastru Organizacji Akredytowanych, a wykonywane usługi do Ewidencji Usług. Decyzja podjęta przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.

               

              

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information