Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Ankieta dot. sytuacji przedsiębiorców

Politechnika Częstochowska przeprowadza badanie sytuacji przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie
https://app.ankieteo.pl/s/polcz1

Poprawny PESEL lub NIP - komunikat ZUS

Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

 • Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
 • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
 • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

 • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
 • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
 • Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.

W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/

 

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej

XIII Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich oraz Wydział Rozwoju Miasta UMT zapraszają na seminarium poświęcone roli rodzinnych przedsiębiorstw w rozwoju miast.  Seminarium odbędzie się 3 grudnia w czwartek o godzinie 10:00. Udział w seminariach pozwoli uczestnikom na:

 • uzyskanie informacji o aktualnie prowadzonych działaniach resortów i innych podmiotów,
  • lepszą identyfikację i aktywizację zasobów oraz czynników rozwoju lokalnego,
  • wzmocnienie umiejętności kierowania polityką rozwoju swojego miasta,
  • wymianę wiedzy pomiędzy miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
  • zapoznanie się z przykładami działań innych samorządów.

Rejestracja do 2 grudnia pod adresem https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-13/register

Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji

W ubiegłym tygodniu odbyło się wspólne posiedzenie komisji samorządu terytorialnego i gospodarczego Województwa Małopolskiego podczas którego była także reprezentowana IPH. Posiedzenie dotyczyło projektu nowej Regionalnej Strategii Innowacji która opracowywana jest w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas posiedzenia wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz zaprezentował założenia dokumentu i zachęcił do zgłaszania uwag do projektu do 8 grudnia b.r. Obecnie w biurze IPH analizujemy projekt dokumentu do czego zachęcamy też Państwa. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.innowacyjna.malopolska.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-malopolskiego-2030/

Jako samorząd gospodarczy zrzeszający podmioty gospodarcze naszego subregionu chcemy po raz kolejny wziąć czynny udział w konsultacjach dokumentu, dlatego więc u kogoś z Państwa po lekturze projektu dokumentu zrodzą się pomysły które mogłyby zostać do niego wprowadzone i zdaniem państwa mogłyby zostać uwzględnione w uwagach IPH to prosimy o szybki kontakt z naszym biurem. Uwagi można przesyłać do 8 grudnia dlatego prosimy o kontakt z nami do końca tygodnia, aby dać nam czas na uzupełnienie uwag IPH.

Debata on-line o deglomeracji

Klub Jagielloński zaprasza na debatę ekspercką on-line z udziałem dr Zaborowskiego z Instytutu Sobieskiego oraz dr Rafała Trzeciakowskiego z Forum Rozwoju Obywatelskiego poświęconą idei deglomeracji która wydaje się wielką szansą dla takich miast jak nasz Tarnów czy pobliski Nowy Sącz.
Debata odbędzie się  już jutro 26 listopada o godzinie 18:30  

"Polska jest krajem o nadreprezentacji (w porównaniu z innymi, europejskimi państwami) liczby osób zamieszkujących najmniejsze miasta (żyje w nich 11% Polaków). W związku z tym zachodzące na całym świecie procesy aglomeracji, skutkujące wyludnianiem się średnich i mniejszych ośrodków dotykają nasz kraj w szczególnie intensywny sposób. Nierówny dostęp do usług publicznych, czy dobrej jakości miejsc pracy sprawia, że spora część społeczeństwa nie jest w stanie korzystać z rozwoju doświadczanego na przestrzeni ostatnich 30 lat. Często powoduje to decyzję o emigracji poza granice kraju. Osoby, które zdecydowały się w Polsce pozostać, ale zamieszkać w większym ośrodku, swoim przybyciem do niego zwiększają popyt na mieszkania, a co za tym idzie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu ich cen. Inni, zamieszkujący poza miejscowością, w której pracują, spędzają godziny na dojazdach z i do pracy. Rozwiązaniem wspomnianych problemów może być zmniejszenie intensywności procesu wyludniania się średnich i małych miast. Można to uczynić za pomocą wsparcia dla tworzenia w nich dobrej jakości miejsc pracy, dających młodym ludziom odpowiednio dobre perspektywy. Sposobem na stworzenie atrakcyjnych posad jest przeniesienie organów administracji publicznej z metropolii do mniejszych ośrodków. Można mieć nadzieję, że takie działania pociągną za sobą powstanie kolejnych miejsc pracy, już w sektorze prywatnym, które pojawią się jako odpowiedź na przybycie nowych pracowników (bądź zatrzymanie na miejscu większej liczby młodych mieszkańców)."

/Klub Jagielloński/


Link do debaty oraz więcej informacji pod adresem: 
https://klubjagiellonski.pl/2020/11/25/deglomeracja-realne-wsparcie-czy-nietrafiony-pomysl-zaborowski-trzeciakowski/

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information