Witospol
Poznaj firmy członkowskie Izby
Firma Węgiel Chess
Poznaj firmy członkowskie naszej Izby
Grupa Steinhof
Poznaj firmy członkowskie Izby

Działalność legalizacyjna Izby

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie prowadzi działalność legalizacyjną w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. 

W naszej ofercie znajdują się:

  • Legalizacja różnych dokumentów handlowych typu: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
  • Legalizacja dokumentów przewozowych, np. konosamentów, faktur transportowych i innych dokumentów związanych z przewozem
  • Legalizacja świadectw wydanych przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • Legalizacja świadectw i zaświadczeń wydanych przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • Poświadczanie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.
  • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw nie preferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
  • Dodatkowa legalizacja w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny (na odwrocie świadectwa) uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru


Zapraszamy od poniedziałku do piątku do siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie przy ulicy Słonecznej 32/9 (naprzeciw Zenitu - biurowiec gdzie znajduje się CenterMed) II piętro 

w godzinach od 9.00 do 15.00. 

UWAGA !
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM  601 478 000

 

Legalizacja w trzech krokach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 1 - Uwierzytelnienie eksportera

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

1.Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:
•    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,
•    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju,
•    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego.

2.Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
•    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3.Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
•    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4.Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
•    wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub,
•    wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
•    kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,
Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy zwracamy oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG.

Krok 2 - Złożenie wniosku

W celu zalegalizowania dokumentów niezbędne będzie złożenie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia lub zalegalizowanie dokumentów handlowych
Wzór wniosku: 
Pobierz  formularz z dnia 31-08-2019

 

Krok 3 - Legalizacja w naszej Izbie
Cennik za legalizacje 

 

Dodatkowe informacje o legalizacji

Dodatkowe informacje dotyczące procedury legalizacji znajdują się na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej:

http://www.legalizacja.kig.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information